Silver Rocket

Sobota 24. 9. 2005 - Praha - Strahov 007

Blaq Mummy · Pit Er Pat (USA, Thrill Jockey)