6. 7. 2022 - Girls Against Boys (USA), Planety, Paramount Styles - Praha - Altenburg 1964