10. 2. 2016 - Golden Void (USA), Holy Sons (USA) - Praha - 007 Strahov