29. 4. 2014 -  Valina (AT), Peleton - Praha - 007 Strahov