21. 6. 2015 - New Dog (USA), Aran Epochal - Praha - 007 Strahov