8. 6. 2016 - Dinosaur Jr. (USA), Laundered Syrup - Praha - Lucerna Music Bar