7. 8. 2014 - Leto, Unkilled Worker - Praha - 007 Strahov