18. 7. 2016 - Mueran Humanos (AR), Nesbitts - Praha - 007 Strahov